دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اخبارتعطیلات نوروزی1399 اسلامشهر
نوروز1399اسلامشهر

اخبارتعطیلات نوروزی1399 اسلامشهر

ضمن عرض شادباش مجدد سال نووهمچنین تسلیت به بازماندگان جان باختگان ویروس کرونا وباامیدبراینکه ایام تعطیلات عیدرادرکنارخانواده به خوبی -شادی وسلامتی گذرانده باشیدوآماده فعالیت درسال جدید شده باشید بادرنظرگرفتن اینکه همه درقرنطینه ضروری که جهت حفظ سلامت افرادجامعه بسیارمفیدوموثربودقرارداشتیم جهت آگاه نمودن شماکاربران ازاخبار محلی ایام عیدیعنی 15روزگذشته به گزارش خبرنگاران ماوهمچنین مشاهدات  امسال ایام تعطیلات عید درشهرستان اسلامشهرازجمله اسلامشهرکه ازتوابع آن محسوب میشودباوجودویروس ناخوانده کروناکه جامعه رانگران ومضطرب نموده بودولی ایام ارام وبدور ازناامنی وبدون حاشیه را گذرادیم که این روندرابه فعال نیک گرفته وگویای این ضرب المثل میدانیم که سالی که نکوست ازبهارش پیداست ضمن اینکه شهرونداسلامشهری واسلامشهربسیارمراعات نموده وبه توصیه مسئولین بسیارتوجه نموده بخصوص درروز 13 که درخانه مانده همانطورکه ازشمادرخواست شده بود ودرراستای ایجاداین بسترامنیت وارامش دراسلامشهرواسلامشهرمسئولین دیگری هم نقش راهبردی وموثری داشتند ازجمله دررابطه بااخبارتاسف باری که 9فروردین درخیابان کاشانی اسلامشهررخ داد وسارقانی که اسلامشهری نبودند متاسفانه صاحب مغازه رابه قتل رسانده ومتواری شدند که شخص دادستان اسلامشهرپس از اطلاع واردعمل شد وباقاطعیت این حادثه رامدیریت نمود که برهمین اساس چندساعت از ارتکاب این قتل نگذشته بود که قاتل به همراه دوتن ازهمدستانش دستگیر وتحویل دادگستری ومقامات قضایی اسلامشهرشده وشخص دادستان به صورت مستمرپیگیری پرونده شدکه طبق اخباررسیده رسیدگی به این پرونده خارج ازروال معمول به صورت ویژه درحال گذراندن مراحل قضایی است ودرهمان روز وقوع حادثه به دلیل انزجارافکارعمومی ازمجرمین دادستان اسلا مشهر آقای  اسدی مقدم وعده داد که درکمترین زمان ممکن قاتل رادرمحل وقوع جرم به دارمجازات خواهندرساندکه این خود باعث بازگشت آرامش وتسلی به خانواده داغدارمقتول شد…البته طی اخبارموثق خبرنگاران ما درحالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا اکثرادرات تعطیل بودند ولی خوشبختانه دادگستری اسلامشهرتمام ایام کاری باحداکثرظرفیت خوددرحال سرویسدهی به اهالی محترم منطقه بودند که درهمین پست جادارد ازطرف خود واهالی محترم اسلامشهروحومه از زحمات وتلاش دادستان محترم وهمکاران ایشان دردادگستری اسلامشهرقدردانی کنیم همچنین پزشکان وپرستاران مراکزدرمانی وبهداشتی ونیزمسولان شهرداری فعال درامورتدفین اموات دردارالسلام اسلامشهر….تلاش جمعی شماعزیزان بوجوداورنده آسایش وامنیت جانی-مالی و روانی شهروندان دراسلامشهررا بدنبال آورده اجرتان باآإقا امام زمان (عج)

پیرش  سفارش طراحی سایت