دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / آیامیدانید؟ / تقابل بازارسنتی بابازاریابی دیجیتال
کسب وکاراینترنتی

تقابل بازارسنتی بابازاریابی دیجیتال

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

درتاریخ ایران معاصرروایت شده تاحدود۱۰۰سال پیش ترددونقل وانتقال بارومسافرتوسط گاری ودرشکه واسب انجام میشدوبه مرورخودروامدودرکمتراز۲۰سال به صنعت حمل ونقل تبدیل شدوتابه امروزکه ماحدافل طی ۵۰سال گذشته درشکه وکاری واسبی درخیابان وجاده جهت نقل وانتقال بارمسافرندیدیم یعنی تکنولوژی وفن آوری روزبه روز امکان وابزاری رابه بشرارائه میکندکه اغلب درجوامعی مانندمادرابتدای ورودوجودوکارایی وحتی مزایای اینگونه ابزاروامکانات برای مردم غیرباوراست واگرهم فردی بنابرشواهدی به مزایای دستاوردی جدیدباورفردی پیداکندولی برای مقابله لجوجانه ونفی کارایی آن ازهیچ منفی بافی وحتی تمسخری فروگذارنیست ولی دانش وتکنولوژی توجهی به گونه مقاومت ها نداردوراه پیشرفت وافزایش سودکاربران درحال استفاده ازان ابزاروتکنولوژ را درمقابل صرف نازلترین سرمایه گذاری  ایجادبسترامنیت لازم به سرعت طی نموده وهرروز پیشرفته ترازپیش پر.زه مربوطه رابه روزترنموده ماننددرشکه چیان ۱۰۰پیش که پس ازوروداولین خودروهابه ایران ان راخطرناک –مرکب شیطان- غیرقابل اعتمادبه مردم معرفی مینمودندولی پیشرفت صنعت خودروسازی آثاری جزدرموزه ازاین گاری ودرشکه هابرجای نگذاشت همانندامروزه که بامعرفی اینترنت به جهان یک روزکامپیوترهای بزرگ سپس خانگی ولپ تاپ وتبلت وامروزه نیزگوشی های هوشمندموبایل بااتصال به شبکه عظیم اینترنت هرچیزی که فکرش رابکنیددرجیب من وشماجای داده وامروزیک موبایل فقط برای تلفن یاپیامک زدن نیست بلکه هرچه مدرن ترباشدسرویس های افزوده بیشتری به صاحب خودارائه می کنددیگربرای مشاهده سایتی مانیازنداریم درمکانی خاص پشت کامپیوتری بزرگ وب گردی کنیم

 

مثال بالاهم اکنون نیزدرجامعه اصناف سنتی ماهم اینک به وضوح قابل مشاهده است ولی بررغم مقاومت عده ای همواره تکنولوزی وعلم راه خودرابدون حرف وحدیث هابازنموده وباشتاب بیشترازپیش میپیمایدچون میداندروزی همین افرارمقاوم ولجوج مشتری پروپاقرصی برای دستاوردهای علمی روز دنیاهستند درچندسال اخیرکه بنده به همراه گروهی ازجوانان هم نسل به بازاریابی دیجیتال رواوردیم وباتبلیغات فردی توانستیم پوسته سخت این مقاومت درمقابل تغییررابشکافیم هرجندبه مرور ادعای مابه اثبات رسید ودر میان اصناف سنتی افرادی توصیه های ماراپذیرفته وبابکاربستن هریک روزبه روز به کسب درامد وسود سرشاری دست یافتن تاجایی که به مرور کسب وکارسنتی خودرابه نسبت بسیارکاهش دادن و روبه فروش الکترونیک اورندازنپیوستن همکاران خودنه اینکه ناراحت نبوده بلکه جهت یکه تازی وغرق بازاربه صورتی رفتارنموده که گویی شمادرست می گوید واین بازاراینترنتی انچنان اش دهن سوزی نیست ودرپشت قضیه سخت درحال دادوستداینترنتی خودبودندچون دیگرنه نیازی به حجره خاصی بودنه نیازبه کارمند وکارگری بود ونه به سرمایه گذاری بسیارهمچنین کاسبی که دریک نقطه بازارطی رعایت ساعت کاری مشخص وباتعدادمحدودی مشتری فعالیت  محدودوبسته ای را سرمی کرد هم اکنون از طریق صفحه دسکتاپ سیستم لپ تاپ خود به تعدادبی شماری مشتری ازتمام نقاط ایران باساعت کاری ۲۴ساعته دسترسی ودرحال اخذسفارشات انلاین حالاباپولی که مشتریان بجای پس ازخریدکالاقبل ازبسفارش کالا به فروشنده ازطریق سیستم درگاه بانکی به حسابش سرازیرنمودند این بازاری مدرن کالاتهیه وبابسته بندی ازطریق باربریها یاترمینال یاپست ارسال می کند یعنی به میزان تراکنش انجام  پذیرفته مشتریان وبا پول خودانها اقدام به خریدسفارشات خریداری شده انان می گندکه این یعنی به صفررساندن ضریب زیان وضرر برای یک بازاری

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
پیرش  سفارش طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید