صفحه اصلی / اخبار / تبریک ۱۳۹۹-تسلیت۱۳۹۸
عید1399مبارک
Mb

تبریک ۱۳۹۹-تسلیت۱۳۹۸

تبریک وتسلیت

امسال هم مثل این چندسال گذشته که صفحه ای اختصاص میدهیم به فرارسیدن نوروز وعرض تبریک میخواستم چنین کنم ولی اندکی تامل کردم وسال ۱۳۹۸راازآغازتاپایان که چندروزتاپایان آن بیشترباقی نمانده را درذهنم مرور کردم وباسالهای گذشته درطول عمرخودقیاس اجمالی نمودم ومتوجه شدم که درطی این ۴۵سال از گذشت عمربنده چنین سال غم باری راتجربه نکرده بودم ومطمئن هستم شماهم همینطورلذا درخودوظیفه دانستم بااندکی توضیح هم تبریک وهم تسلیت عرض نمایم تبریک به دلیل فرارسیدن نوروز باستانی۱۳۹۹ وبهارسرسبز

 

تسلیت 1398

#تسلیت به بازماندگانی که درسال غم بار ۱۳۹۸ درشروع وهمان ایام عیدبراثرسیل ویرانگردرشهرهای ایران خانه وکاشانه وعزیزان خودراازدست دادند……

#تسلیت به زلزله زدگان اردبیل درسال۱۳۹۸ ……

#تسلیت به بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی که ماتم زده درسال۱۳۹۸ بودند……

#تسلیت به بازماندگانی که عزیزان خودرادرهنگام شیوع ویروس کروناازدست داده یاخودآلوده به این ویروس شده اند …..

#امیدوارم که این چندرورباقی مانده ازسال نیزبه پایان برسد ودرسال نودونه ۱۳۹۹ ماوشماشاهد سالی پرخیربرکت وخالی ازغم غصه باشیم چون ایران وایرانی دیگرتحمل بارغم غصه عزا وماتم راندارد

وازخداوندبزرگ میخواهم که سال جدیدراسالی شادبابرکت وخالی ازغم وغصه برای همه ایرانیان رقم بزند وبرای تمام خانوادهای غم دیده درسال۱۳۹۸ صبری جمیل مسالت داریم وفرارسیدن سال ۱۳۹۹رابه این عزیزان پیشاپیش تبریک عرض میکنیم

 

عید1399مبارک

پیرش  سفارش طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید