دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / اخبار / اخبارانتخابات / روحانی رئیس جمهورشد

روحانی رئیس جمهورشد

ضمن سپاس وقدردانی از تمامی اهالی ساکن وکاسب درجاده ساوه بخصوص اسلامشهرچهاردانگه- گلدسته-فیروزبهرام-ترشنبه-جعفراباد-گلشهر-مهران اباد-بهرام اباد-ملک اباد-اسماعیل اباد-ترشنبه همچنین بردارعزیزم امین آقافرزانه وتمام بچه های باصفای 13ابان که سنگ تموم گذاشتن وبه دعوت مالبیک گفته وتمام قدباتمام ظرفیت موجودازکاندیدای محبوب حجته السلام دکترابراهیم رئیسی حمایت ونتیجه حاصل ازصندوق این مناطق روستایی وشهرک های نامبرده وتوابع طبق عهدنانوشته ای که قبل ازاغازرای گیری بایکدیگرداشتیم وفای به عهد نموده وطبق نتایج 65درصدارای ریخته شده گویای این واقعیت است ازجمله اصناف حامی که به احترام درخواست بنده ازدرامدروزمره خود چشم پوشی نموده ومحل کسب وکارخودرابدون هیچ چشم داشت ودریافت ریالی به ستادانتخابات اقای رئیسی تایک روزبه تاریخ رای گیری مبدل نموده که بنده ازجانب خودوهمچنین جناب اقای دکترسیدابراهیم رئیسی ازتمامی شماقدردانی وتشکرمی کنم وبازهم این عزیزان چنانچه درخواست وجهی بابت این تغییرکاربری وفعالیت خود طلب دارند به دیده منت می پردازم به دفتربنده دراسلامشهر مراجعه تاحق الزحمه درخواستی تماما تقدیم ایشان گردد…بنده ضمن تبریک به طرفداران آقای روحانی طبق فرمایش اقای دکتررئیسی که فرمودند رقابت پس از مشخص شدن برنده به رفاقت تبدیل شود اینگونه عمل می کنیم واقای روحانی ریس جمهور همه ایرانیان از روز انتخاب هستندموفق باشند.

 

طرفداران محترم دکترسیدابراهیم رییسی مژده ….خبری در راه است

همچنین به دوستان وعزیزان که کوشیدندبرای پیروزی اقای دکتررئیسی ومانندبنده ارزونموده بودند که امروز پس ازانتخاب ایشان درکناریکدیگرجشن پیروزی وریاست جمهوری ایشان رابرگزارکنیم که به هر روی اینگونه نشد ولی توجه دوستان رابه نکته ای کلیدی وظریف جلب می کنم این عرض بنده نه برای تسکین شکست درانتخابات وعدم پیروزی کاندیداموردحمایت خودمان است بلکه واقعیتی است که اگراندکی بیشترتامل نماید مانندبنده به ان مطمئن می شوید وان این واقعیت است که به نظربنده وبیشترصاحب نظران مقام ریاست جمهوری برای شخصیتی دانشمند-استادی بزرگ-سیدی جلیل القدر بااین همه فضائل اخلاقی معنوی وسیاسی مقام کوچکی است وقدوقامت دکترسیدابراهیم رئیسی بسیاربزرگتراز جامه و ردای رییس جمهوری است واطمینان میدهم این نظروخواست حضرت امام رضا (ع) می باشد که ایشان افتخارتولیت بارگاه شان رابرعهده دارند برای قدوقامت ایشان مقامی ومنصبی بزرگترودرخور شان وشخصیت شان درنظرداشته باشندو بنده به دوستان طرفدار ایشان که از عدم پیروزی ایشان غمگین هستند درهمین روزی که طرفداران رقیب درشادی هستنداطمینان می دهم که به هیچ وجه اندوهگین نباشید چون دلم گواهی میدهم که تاچندی دیگرمن وشما جشنی فراتروارزشمندتربرای کسب مقامی بسیاربرزگترازمقام ریاست جمهوری برای عزیزخودمان برگزارمیکنیم که تعجب همگان ازچنین مقام ومنزلتی برای سیدابراهیم رئیسی برانگیخته شودو دوستان دیری نپاید پیش بینی امروز بنده به واقعیتی شیرین منتها اندکی صبرمی طلبد وهمچنین قربانی که برای ذبح جهت پیروزی درانتخابات آماده نموده بودم رامیگذاریم هرزمانی که  ایشان به مقامی که لایق اش هست نائل شد برای سرسلامتی وی ذبح خواهیم نمود وآن روز ماجشن شادمانی برپامی کنیم. پس غم بدل خودراه ندهیدوصبرپیشه کنیدایشان درمقامی بالاتربه طبقه محروم که خودشان ازاین طبقه هستند خدمت خواهدنمودوماشاهدروزهای بهتری درسایه توجه ایشان خواهیم بود…انشاله……

کسی نیست که بانگریستن به چهره ایشان به آرامش نرسدچون چهره وی به قول والده مرحوم  بنده چهره وسیمای جدبزرگوارشان حضرت ختمی مرتبت محمدمصطفی (ص) را گویاست همچون وی نورانی ومتبسم ورزیبا که نگریستن دران چشم بصیرت می خواهد…خود خوب بنگریدتایقین پیدانماید

 

درباره حجته السلام سیدابراهیم رییسی

پیرش  سفارش طراحی سایت

دیدگاهتان را بنویسید