دسته بندی آخرین اخبار
صفحه اصلی / بایگانی تگ: تقابل بازارسنتی بابازاریابی دیجیتال

بایگانی تگ: تقابل بازارسنتی بابازاریابی دیجیتال

آوریل, 2020

  • 19 آوریل

    تقابل بازارسنتی بابازاریابی دیجیتال

    کسب وکاراینترنتی

    [vc_row][vc_column][vc_column_text] درتاریخ ایران معاصرروایت شده تاحدود۱۰۰سال پیش ترددونقل وانتقال بارومسافرتوسط گاری ودرشکه واسب انجام میشدوبه مرورخودروامدودرکمتراز۲۰سال به صنعت حمل ونقل تبدیل شدوتابه امروزکه ماحدافل طی ۵۰سال گذشته درشکه وکاری واسبی درخیابان …