صفحه اصلی / بایگانی تگ: قوانین سایت

بایگانی تگ: قوانین سایت

اسفند, ۱۳۹۴

  • ۱۶ اسفند

    قوانین سایت

    قوانین

    طرح قوانین دراین سایت به دوبخش دسته بندی میشود بخش اول :رعایت قوانین کلی سایبری که موردتصویب وزارت ارشادوتبلیغات اسلامی میباشد ودرسراسرایران برای تمامی وبسایتهاوکاربران ضروری ومورداجرااست وشماازطریق کلیک درروی …