صفحه اصلی / بایگانی تگ: نقشه زنده ترافیک تهران

بایگانی تگ: نقشه زنده ترافیک تهران

اسفند, ۱۳۹۸

  • ۱۵ اسفند

    نقشه زنده ترافیک تهران

    ترافیک تهران

    پرتال اسلامشهرآنلاین نقشه آنلاین ولحظه ای ازخیابانهای تهران ومحدوده زوج وفردومحدوده طرح ترافیک رامادراین پست برای استفاده کاربران عزیزخودقراردادیم تاچنانچه قصدعزیمت به نقاط ومناطق مرکزی شهرتهران رادارندقبل ازهراقدامی ابتداازطریق این …